กล้าเล่าข่าว

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ สามัญ พรรคกล้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

กล้าเล่าข่าว

เสียงของพี่น้องสหกรณ์ “ภูมิใจ” กับ โครงการบ้านมั่นคงในบึงนายพล

“บ้านมั่นคง” เป็นหนึ่งในนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของรัฐ ที่หน่วยงานรัฐแทบไม่รู้จักและไม่เคยสนใจ กว่าประชาชนจะได้บ้านมั่นคง