อุดมการณ์

1

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เข้มแข็งมั่นคง

ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

2

ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม
นำไทยก้าวหน้า
ทันสมัยพร้อมรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตการณ์ของโลก

3

ระบบเศรษฐกิจเสรี

ระบบเศรษฐกิจเสรี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเป็นธรรม
มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

4

คนไทย ครอบครัวไทย
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข