นโยบายด้านการเกษตร เกษตรกร เข้มแข็ง
นโยบายด้านการเกษตร เกษตรกร เข้มแข็ง

เกษตร

ขายดี

แชร์

นโยบาย

ถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนาการเกษตรไทยให้เป็น
อาหารของชาวโลก เราคนไทยจะเป็นผู้ให้บริการ

ประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นร้อยล้านไร่ ซึ่งจุดนี้คือ “โอกาส” ที่จะทำให้เกษตรกรไทยมีความกินดีอยู่ดีและก้าวสู่ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาการเกษตรของไทยที่ลึกซึ้งและหลากหลาย

แผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ดังนั้นผลผลิตของเราจึงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และเราจะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ในการผลิต “เกษตรผู้กล้าต้นแบบ” ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทุกพื้นที่ชุมชนของประเทศไทย เพื่อเป็นฟันเฟืองเล็กๆจำนวนมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

พรรคกล้าจะเน้นการลงมือทำ ด้วยการตอบโจทย์ ‘Pain Point’ (ความเจ็บปวด) ของเกษตรกรใน 3 หลักคิดดังนี้

เกษตรทันสมัย – พรรคกล้าจะนำเอาเทคโนโลยี e-Commerce, Big Data, Agriculture Tech มาช่วยพัฒนาให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการเพื่อได้ราคาดี พร้อมกับเพิ่มช่องทางการขาย สร้างโครงข่ายการตลาดสินค้าเกษตรครบวงจรทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

เกษตรคุณภาพ  – พรรคกล้าจะผลักดันและยกระดับคุณภาพ พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรไทย เพื่อการส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก พร้อมกับยกระดับระบบ logistic สินค้าเกษตรครบวงจร เพื่อผลผลิตเกษตรคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นำไปสู่เกษตรกรมีรายได้ประจำ

เกษตรยั่งยืน  – พรรคกล้าจะผลักดันการสร้างระบบการออมเกษตรกรแห่งชาติ สนับสนุนการปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มแปลงให้เป็นทรัพย์สินและเงินออม พัฒนาแหล่งน้ำเพาะปลูก พัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของไทย หมดเวลามองว่าเกษตรกรต้องยากจน

และเราก็เชื่อว่ารายได้ของเกษตรกรจะสูงยิ่งขึ้น ถ้าผลผลิตเป็นเลิศ ทั้ง

นโยบายเกษตร ปลอดภัยทั้งแบบเคมีและอินทรีย์

1. ปลอดภัย ทั้งแบบเคมีและอินทรีย์

นโยบายเกษตร อร่อย มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตสูง

2. อร่อย มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตสูง

นโยบายเกษตร ต้องได้รับมาตรฐาน

3. ต้องได้รับมาตรฐาน

ทั้งหมดนี้เป็นไปได้
เราจึงขอเชิญคน "กล้า" มาเปลี่ยนการเกษตรไทยกับเรา