คุณภาพชีวิตเป็นสิทธิ
คุณภาพชีวิตเป็นสิทธิ

ชีวิตคุณภาพ

แชร์

นโยบาย

ทำไมน้ำท่วม ทำไมฝุ่น PM2.5 เยอะจัง ทำไมรถติดวันละ 3 - 4 ชั่วโมง

ทำไมต้องทนยืนรอรถเมล์อยู่กับน้ำที่ท่วมพื้น
ทำไมน้ำในคลองเน่าและทำไมต้องทำงานหนัก เพื่อเอาเงินมารักษาตัวเอง
วันนี้เราจะเลิกถามว่าทำไม แล้วหากันว่าปัญหาเหล่านี้เกิดเพราะอะไร

เมืองใหญ่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพ ชลบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี หรือขอนแก่น มีพื้นที่สีเขียวติดอันดับน้อยที่สุดในเอเชียและทุก ๆ ต้นปี ภาคเหนือของไทย ตั้งแต่เชียงใหม่ เชียงราย จนถึงกรุงเทพ ชลบุรี ก็เจอวิกฤติฝุ่น PM2.5 เป็น New Normal ทำให้การพัฒนาการสติปัญญาของลูกหลานช้าลง แถมพ่อแม่ก็ยังหายใจเป็นเลือด 

วิกฤตินี้ไม่ใช่แค่วิกฤติอากาศ แต่มันคือการตายผ่อนส่งของคนทั้งประเทศที่หนีไม่ได้ ซึ่งทั้งหมดก็มาจากการที่รัฐไม่ฟังเสียงประชาชน จึงทำให้มีพื้นที่สีเขียวไม่พอแถมยังไม่มีการจัดการมลภาวะทั้งจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาไร่เลื่อนลอยอีก ฤดูมรสุมของภาคใต้ทั้งสองฝั่งทะเล ทวีความรุนแรงขึ้น ชายฝั่งที่ทอดยาวหายไป ทำให้ความเสียหายจากพายุลมมรสุมหนักหน่วงขึ้นทุก ๆ ปี แต่การใช้งบประมาณเพื่อดูแลเรื่องเหล่านี้ กับมุ่งใช้เพียงแค่การแก้ปัญหา “เฉพาะหน้า” ไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม

ภาคอีสานแล้งไม่มีที่กัก หลากไม่มีที่เก็บ จนต้องเยียวยาวนไปแบบนี้ทุกปี โครงการสร้างเมืองให้ คน และธรรมชาติ อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลจึงเป็นสิ่งสำคัญและที่น้ำท่วมมากขึ้นทุกปี ก็เกิดจากการพัฒนาที่ไม่ได้คิดว่าอีก 5 ปี 10 ปี 30 ปี คนในเมืองจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไร จึงไม่ได้สร้างเมืองที่มีแนวคิดเรื่องของเมืองฟองน้ำ หรือมีเครือข่ายลำคลองสะอาด เครือข่ายแก้มลิงที่สามารถชะลอน้ำท่วมรุนแรงในฤดูฝน และสามารถบรรเทาภัยในฤดูแล้งโดยไม่ต้องไปแย่งน้ำจากเกษตรกร

คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ไม่ใช่ GDP หรืองบประมาณที่ใช้เพียงอย่างเดียว

พรรคกล้าจึงมียุทธศาสตร์ที่มุ่งมั่น และชัดเจนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนทุกกลุ่ม รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงาน คนจนเมือง LGBTQIA+ รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ให้ได้รับความเสมอภาค เท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัย 3 หลักคิดดังนี้ 

สุขภาพพัฒนาทุกพื้นที่ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Digital Health) เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Healthcare Technology) ออกแบบเมืองให้เป็นเมืองที่ทุกชีวิตมีสุขภาวะที่ดี (Wellness city) พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ (Wellness Tourism) และผลักดันนโยบายการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ (Preventive healthcare)

สิ่งแวดล้อม – พัฒนาทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกสิ่งมีชีวิต ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในเมือง ด้วยการเพิ่มพื้นที่ซับน้ำ ดูแลคุณภาพอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ คืนน้ำใสให้ชุมชน มีพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่การเรียนรู้ และการสร้างเมืองปลอดภัย (Safety City)

เมืองแห่งอนาคต– พัฒนาและออกแบบทุกพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งอนาคตที่สร้างความสะดวกสบาย กระจายความเจริญให้กับประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการออกแบบผังเมืองที่ยึดประชาชนและทุกชีวิตเป็นศูนย์กลาง พัฒนาย่าน สร้างอัตลักษณ์ให้กับเมือง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการใช้ EV เดินทางไปถึงทุกที่หมายภายในเวลาอันรวดเร็ว

คุณภาพชีวิตเป็นสิทธิ
ถึงเวลาที่การพัฒนาจะต้องเอาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และสิ่งเหล่านี้
จะต้องถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อที่จากนี้ไป คำว่า “ชีวิตดี ๆ” จะไม่ได้เป็นเพียงแค่คำขวัญ