ความ

"กล้า"

เพื่อส่วนรวมเป็น
ความกล้าที่ยิ่งใหญ่

อาจารย์บลูนักพัฒนสังคมและเครือข่ายเยาวชนผู้มีประสบการณ์ในการเป็นจิตอาสาในองค์กรเพื่อส่วนรวมมากว่า 20 ปี เขามุ่งมั่นที่จะเห็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เขา ‘พร้อม และ กล้า’ เข้าสู่เวที่การเมือง เพื่อส่งต่อความคิดและแนวปฏิบัติอย่างจิตอาสา ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

อาจารย์บลูนักพัฒนสังคมและเครือข่ายเยาวชนผู้มีประสบการณ์ในการเป็นจิตอาสาในองค์กรเพื่อส่วนรวมมากว่า 20 ปี เขามุ่งมั่นที่จะเห็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เขา ‘พร้อม และ กล้า’ เข้าสู่เวที่การเมือง เพื่อส่งต่อความคิดและแนวปฏิบัติอย่างจิตอาสา ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

ดร.เอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค

ผศ.ดร.เอราวัณ ทับพลี

เหรัญญิกพรรค

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หัวหน้าคณะวิทยากรสร้างอาสาสมัคร กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
อดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาขาสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก
kla-project-icon

ชมประวัติท่านอื่น