Previous
Next

อุดมการณ์

1

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เข้มแข็งมั่นคง
ยืดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

2

ปฏิบัตนิยมคู่คุณธรรม
นำไทยก้าวหน้า
ทันสมัยพร้อมรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตการณ์ของโลก

3

ระบบเศรษฐกิจเสรี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเป็นธรรม
มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

4

คนไทย ครอบครัวไทย
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คณะสร้างสรรค์​

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กรณ์ จาติกวณิช

หัวหน้าพรรค
อ่านต่อ
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

เลขาธิการพรรค
อ่านต่อ
วรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค

วรวุฒิ อุ่นใจ

รองหัวหน้าพรรค
อ่านต่อ
ดร.เอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค

ผศ.ดร.เอราวัณ ทับพลี

เหรัญญิกพรรค
อ่านต่อ
ณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนสมาชิกพรรคกล้า

ณัฐนันท์ กัลยาศิริ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค
อ่านต่อ

คณะสร้างสรรค์​

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กรณ์ จาติกวณิช

หัวหน้าพรรค
อ่านต่อ
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

เลขาธิการพรรค
อ่านต่อ
วรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค

วรวุฒิ อุ่นใจ

รองหัวหน้าพรรค
อ่านต่อ
ดร.เอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค

ผศ.ดร.เอราวัณ ทับพลี

เหรัญญิกพรรค
อ่านต่อ
ณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนสมาชิกพรรคกล้า

ณัฐนันท์ กัลยาศิริ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค
อ่านต่อ
kla-project-icon

กล้าโปรเจกต์

กล้าสร้างสรรค์

กล้าช่วยคนไร้ที่พึ่ง

กล้าช่วยคนไร้ที่พึ่ง